ATSIPRAŠOME, TAČIAU NUO 2021 M. GEGUŽĖS 15 D. IKI 2021 M. RUGSĖJO 30 D. UŽSAKYMAI Į NAMUS NEBUS VEŽAMI.
LAUKSIME JŪSŲ UŽSAKYMŲ NUO SPALIO 1 D.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės ( toliau "Taisyklės), jas patvirtinus pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis 

dokumentas, kuriame numatomas Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai bei juridiniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3.Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu Pirkėjas nesilaiko 

Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.4. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

1.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

1.6. Pardavėjas turi teisę daryti Taisyklių pakeitimus. Pirkėjui taikomos pirkimo momentu galiojančios Taisyklės.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitai su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybinės institucijos LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygas visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą užblokuoja Pirkėjo prisijungimą.

2.6. Elektroninės parduotuvės likvidavimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

3. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

3.1. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje išsirinkęs prekes bei suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką "Apmokėti", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.2. Kiekvienas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma elektroninėje parduotuvės duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudaryto elektroninėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3.Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001m.rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu iš esmės pasikeitė prekės išvaizda.

5. PIRKĖJO PAREIGOS

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes užsakymo internetu metu arba pristatymo momentu ir jas priimti.

5.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektroninėje parduotuvėje.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.5. Jeigu Pirkėjas pristatant prekes be svarbių priežasčių atsisako jas priimti, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo/grąžinimo išlaidas.

5.6. Mokėdamas už prekes, Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį, kurį gavo užsakymo metu, pagal kurį elektroninės parduotuvės administracija nustato Pirkėjo mokėjimo pavedimą. Jei numeris nenurodomas, mes laukiame Pirkėjo raštiško patvirtinimo apie apmokėjimą ir bankinio pavedimo kopijos.

5.7. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.8. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo -pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Jei pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronines parduotuvės arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2.Pardavėjas turi teisę, bet kuriuo metu ir neįspėjus Pirkėjo laikinai sustabdyti arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veikimą.

6.3. Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles bei elektroninės parduotuvės veikimo sąlygas.

6.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teise.

6.5. Pardavėjas turi teisę pranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes 

6.6. Pardavėjui, iškilus neaiškumams dėl užsakymo pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju momento. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju

6.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, tai pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

7. PARDAVĖJO PAREIGOS

7.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja 

pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 4 (keturias) darbo dienas terminą skaičiuojant nuo užsakymo momento

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. www.doublebistro.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 2 valandas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai www.doublebistro.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, www.doublebistro.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, asmenį, kuris priims prekes, bei kontaktinį telefoną

8.3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti www.doublebistro.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo tvarkos bei jų kokybės

8.4. Prekės, užsakytos  internetinėje parduotuvėje, pristatomos www.doublebistro.lt kurjerio arba maisto vežimo į namus darbuotojų. 

8.5. Klientas privalo priimti prekes iš maisto pristačiusio Prekių tiekėjo. Atsisakius priimti prekes ir per 1 (vieną) valandą nuo pristatymo momento nepateikus objektyvių priežasčių Pirkėjo sumokėti pinigai negražinami. Prekių tiekėjui atvežus maistą į nurodytą Pirkėjo vietą neradus galimybės kontaktuoti su Pirkėju asmeniškai arba Pirkėjo nurodytomis ryšio priemonėmis per 15 min, Prekių vežėjas turi teisę atšaukti užsakymą. Šiuo atvejų pinigai už prekes negrąžinami. Toks Pirkėjas gali būti įneštas į www.doublebistro.lt juodajį sąrasą. 

8.6. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. 

8.7. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas.

8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių.

8.9. Prekių pristatymo kaina    - 4 eurai. Prekės pristatomos į www.doublebistro.lt svetainėje nurodytas vietoves.

8.10. Klientas privalo nedelsiant informuoti www.doublebistro.lt telefonu +37068580858

a) jeigu gavus patvirtinima iš www.doublebistro.lt, kad prekės išsiūstos, per 2 valandas negauna prekių

b) visais atvejais nedelsiant informuoti www.doublebistro.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1 Klientui priėmus maistą iš Prekių tiekėjo prekės negali būti grąžinamos arba keičiamos, siekiant neprarasti maisto prekių kokybės. Jeigu Pirkėjas turi nusiskundimų dėl pateikto maisto, jis privalo vadovautis sutarties 8,10  punktu.

9.2 Pardavėjas remiantis pateiktais skundais ir (pageidautina) įrodymais (foto vaizdo įrašas) savo nuožiūra priima sprendimą dėl nekokybiškos produkcijos pateikimo. Šiais atvejais gali būti priimti šie sprendimai:

 a. Pateikiamas naujas užsakymas ir prekės arba prekių krepšelio dalis pristatomos iš naujo.

b. Pirkėjui suteikiama nuolaida kitam užsakymui atsižvelgant į situaciją

 c. Pirkėjui grąžinami pinigai (tais atvejais kai yra įrodymas, kad pateiktos nekokybiškos prekės bei jos yra pilnos sudeties)

d. Nesant objektyvių priežasčių užsakymas laikomas įvykdytu ir Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės

9.3 Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato 

prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktą duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektroninėje parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų pardavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalis atliktus veiksmus.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. APSIKEITIMO INFORMACIJA

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje " Kontaktai" nurodytu adresu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisės aktai.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, 

nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.